קרן השתלמות

קרן השתלמות קרן השתלמות הינה קרן המיועדת לחיסכון לטווח בינוני. מדי חודש מופקד סכום כסף לקרן ההשתלמות ע"י העובד והמעסיק (במידה ומדובר בעובד שכיר). כספי הקרן מושקעים ע"י החברה המנהלת את הקרן במגוון מסלולים (כללי, אג"ח, מנייתי, שקלי וכו' ) בכפוף לבחירת הלקוח. השקעות אלו אמורות לייצר תשואה בקרן.

בתום שש השנים (ממועד פתיחת הקופה לראשונה) הכסף זמין למשיכה בכל עת, אם כי ניתן להמשיך ולהפקיד לקרן.


ניתן למשוך את הכסף מקרן ההשתלמות במספר אופנים:

  • לאחר שש שנים ממועד ההפקדה הראשונה לקרן.
  • בתום שלוש שנים לעמית שהגיע לגיל הפרישה.
  • בתום שלוש שנים לצרכי השתלמות ובכפוף לאישור מיוחד.
רישום ראשוני למערכת לצורך רישום ראשוני במערכת יש להזין
פרטי זיהוי ואימות לצפיה בנתונים
הרשמה
משתמש קיים במידה וביצעת כבר תהליך של הזנת פרטי
זיהוי ואימות הינך משתמש קיים
כניסה

הסכום הנצבר בקרן מתקבל כסכום חד פעמי ולא בדרך של קצבה חודשית בכל מקרה, יכלול הסכום את רווחי הקרן בניכוי דמי הניהול.
 

בניגוד לקופות החיסכון הפרטיות, כסף זה פטור ממס רווחי הון (שהוא 20% על הרווח הריאלי) עד גובה תקרת השכר (נכון ל 2015 מדובר על שכר חודשי מרבי שלי 15,712 ₪), דבר הנחשב להטבה גדולה מאוד (במיוחד לאורך זמן ובהשפעת בריבית ד' ריבית).

לאחר תום התקופה (שש שנים) אין חובה לפדות את סכום הכסף שנצבר בקרן. ניתן להשאיר את הכסף בקרן, להמשיך להפקיד סכום חודשי לחשבון הקרן וליהנות מתשואת הקרן ומהטבת המס.

תשלום מס:

במידה והעמית משך את הכסף מהקרן בתום שש שנים, לא יחול מס על הסכום שנצבר. במידה ומשך את הכסף לפני תום התקופה ללא היתר מיוחד, ישלם העמית מס מרבי של 50% על חלק הפקדת המעביד ועל כל הרווחים שנצברו על הפקדת המעביד והעובד.

שיקולים בבחירת קרן השתלמות:

  • ביצועי הקרן בשנים האחרונות בהשוואה לקרנות אחרות בעלי מבנה השקעה דומה (תשואות).
  • מדיניות ההשקעה ורמת הסיכון של הקרן (מדיניות הסיכון של הקרן ביחס למדיניות הסיכון של החוסך).
  • חוסנו של הגוף המנהל את הקרן.
  • גובה דמי הניהול המוצעים לחוסך.

מספר טיפים חשובים בהתנהלות מול הקרן:

  • חשוב לבחור את הקרן בהתאם לרמת הסיכון בה מעוניין החוסך.
  • לא לשכוח למנות מוטבים למקרה פטירה ולזכור כי יש מקום לבדוק ולעדכן אותם (במידת הצורך) מדי תקופה).
  • לעיתים מומלץ לתכנן ליעד את הצבירות בקרן בצורה נכונה על מנת שיהבו חלק מהחיסכון ההוני לגיל פרישה.

הפקדות העובד והמעסיק:

שיעור ההפקדה הנפוץ בקרן השתלמות לשכירים הינם 7.5% למעביד ו-2.5% לעובד. שיעור ההפקדה המרבית המוכרת בקרן השתלמות לעצמאים היא 7.5% מההכנסה השנתית עד תקרה של 218,000 ש"ח לשנה

דמי ניהול:

קרנות השתלמות הינן ללא דמי ניהול שוטפים מהפקדה, אלה רק דמי ניהול מסך הנכסים (דמי ניהול מצבירה). דמי הניהול המרביים המותרים על פי חוק (נכון ל- 2015) הם 2.00% מהצבירה השנתית.הדפסה